Przejdź do treści

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego www.niskoemisyjni.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, znajdującej się pod adresem URL: www.niskoemisyjni.pl oraz wszystkimi jej podstronami, zwanej dalej „Serwisem”. Właścicielem Serwisu jest niskoemisyjni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piszu 12-200, ul. Gustawa Gizewiusza 2 lok.2., NIP: 8491592929; REGON: 38464642800000, e-mail: biuro@niskoemisyjni.pl (dalej zwany również jako „Administrator”).

Informacje Ogólne

W części opisującej politykę prywatności, informuję o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu (dalej zwanych jako „Użytkownicy”). Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, natomiast możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W dokumencie wymienione zostały także technologie, których stosowanie wiąże się z przetwarzaniem danych, takie jak: obsługa pamięci przeglądarki, geolokalizacja, tagi pikselowe.  

 

Natomiast w zakresie polityki plików cookies informuję o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji, które są już przechowywane w telekomunikacyjnych urządzeniach Użytkowników końcowych. Użytkownikiem końcowym jest osoba fizyczna lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.

W celu poszanowania prywatności Użytkowników, dokładam wszelkich starań, aby zachować standardy należytej staranności, a w szczególności normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);
 2. ustawa z 2018 roku o ochronie danych osobowych;
 3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Mając powyższe na uwadze, dokładam wszelkich starań, aby dane osobowe Użytkowników były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 3. w sposób odpowiedni zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, a także przed ich zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
 4. nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 5. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 6. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane przetwarzane przez Administratora są przechowywane na zewnętrznych, bezpiecznych i profesjonalnych serwerach zgodnie z umowami, zawartymi przez Administratora. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Administrator.

 

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO w sprawie danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności spełnia wymogi obowiązku informacyjnego, wynikającego z art. 13 RODO.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następującym celu prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail, z których korzysta Administrator (w szczególności, lecz nie wyłącznie: biuro@niskoemisyjni.pl) – w zakresie:

 1. bieżącego kontaktu, informacji o usługach Administratora , przesyłania ofert, a także udzielania odpowiedzi na przesłane zapytania. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy lub realizacja usługi oraz czynności prowadzące do zawarcia umowy;
 2. realizacji umowy, zamówienia, usługi albo innego celu, który realizowany jest przez Administratora dla Użytkownika. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy, względnie czynności prowadzące do zawarcia umowy;
 4. w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na wysyłanie newslettera lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – świadczenie usługi newslettera i wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 5. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –  prawnie uzasadniony interes Administratora przejawiający się w postaci marketingu własnych produktów i usług;
 6. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych zależy od konkretnego celu, określonego w pkt 1-6 powyżej, a także od zakresu przekazanych danych (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail czy dane zawarte w wiadomości, przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego itp.). Dane osobowe przetwarzane przy korespondencji drogą elektroniczną obejmują wyłącznie dane przekazane w sposób dobrowolny.

 

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże w przypadku chęci skorzystania z niektórych usług (np. formularza kontaktowego lub newslettera), brak dobrowolnego przekazania danych osobowych uniemożliwi ich wykonanie.

 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane i przechowywane przez okres który Administrator podaje każdorazowo przy pozyskiwaniu danych, a przypadku braku podania tego okresu – przez okres niezbędny dla wykonania umowy lub realizacji usługi, a po upływie danego okresu dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – wówczas dane nie będą przechowywane po wycofaniu tej zgody, poza przypadkami, szczegółowo wskazanymi w RODO. Administrator może bowiem przechowywać dane przez dłuższy okres gdy wynika to obowiązku nałożonego na Administratora;

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną

Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, Administrator nie przetwarza danych osobowych – z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych spośród wymienionych danych, które są:

 1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 2. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Pozyskane w ten sposób dane przetwarzane są na podstawie art. 18 pkt 1, 2, 5 i art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 650). W pozostałych przypadkach, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Udzielenie zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego, przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

 

W zależności od zakresu danych osobowych, udostępnionych Administratorowi przez Użytkownika, a także od rodzaju i zakresu usług, z których Użytkownik korzysta, odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty:

 1. dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, w tym w celu obsługi Serwisu;
 2. świadczące usługi pocztowe/kurierskie;
 3. świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
 4. świadczące usługi dostawy produktów.

Podstawa prawna – przepisy RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

Zebrane przez Administratora dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Uprawnienia Użytkownika

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. ich sprostowania,
 3. ich usunięcia,
 4. ograniczenia ich przetwarzania,
 5. przenoszenia danych.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłanie Administratorowi bezpośrednio na adres e-mail: biuro@niskoemisyjni.pl.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Prośba o udzielenie informacji powinna zostać przesłana przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@niskoemisyjni.pl. Niezależnie od powyższego, jeżeli Użytkownik uważa, że sposób przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora następuje z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dzienniki systemowe – wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron, wysyłane podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.

Dane gromadzone w dziennikach systemowych mogą być wykorzystywane przez Administratora przez czas nieokreślony, jednakże wyłącznie w celu administrowania Serwisem. Dane pochodzące z dzienników systemowych nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszej polityce prywatności.

W związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w dziennikach serwerów mogą zostać w sposób automatyczny zebrane  oraz zapisane szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Serwisu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

Pamięć podręczna

 

Świadcząc usługi na rzecz Użytkowników, Administrator w sposób automatyczny może korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Użytkownika. Korzystanie polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych pomiędzy kolejnymi sesjami Użytkownika (przechowywanie międzysesyjnie). Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Serwisu.

Geolokalizacja

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika takiej zgody, Administrator lub podmioty trzecie – za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies – mogą korzystać z geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Użytkownika. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z punktu Wi-Fi ze stacji bazowych sieci komórkowej lub z czujnika GPS.

Tag pikselowy

Administrator lub podmioty trzecie mogą korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych za pośrednictwem administrowanych plików cookies. Elementy te są publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Użytkownika na stronie internetowej.

Pliki cookies

 

W Serwisie oraz w trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, Administrator wykorzystuje technologie mające na celu gromadzenie i zapisywanie informacji, takie jak pliki cookies. Niniejsza Polityka wyjaśnia, w jaki sposób mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w razie związanych z nią pytań.

 

Wyrażając zgodę na postanowienia niniejszej Polityki dotyczącej plików cookies, przyjmują Państwo do wiadomości, że w poniżej określonych założeniach możliwe jest Państwa odróżnienie od innych Użytkowników Serwisu, co ma na celu zapewnienie Państwu świadczenia usług na najwyższym poziomie, a także o odpowiednio dostosowanej treści. Ponadto, powyższe założenia umożliwiają stałe doskonalenie Serwisu.

 

Pliki cookies – powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu.

 

Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na daną stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Serwisu. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer.


Podstawa przetwarzania plików cookies

Użytkownicy, korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies. Pliki cookies przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

Rodzaje plików cookies wykorzystywanych przez Administratora:

 

pliki niezbędne – umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać (np. uwierzytelniające pliki cookies). Bez zapisania plików niezbędnych na urządzeniu Użytkownika korzystanie ze Serwisu jest niemożliwe,

pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i dostosowanie ich do jego potrzeb oraz preferencji (np. w zakresie wybranego języka, wyglądu strony internetowej czy rozmiaru czcionki). Pozwalają one Administratorowi na poprawę funkcjonalności i wydajności Serwisu. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być ograniczone,

pliki biznesowe – umożliwiają dostosowanie reklam wyświetlanych w Serwisie lub poza nim do preferencji Użytkownika (tzw. cookies reklamowe). Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być ograniczone, pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika, pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika,

pliki cookies Administratora – pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Serwisu w sposób dostosowany do jego indywidualnych oczekiwań, dzięki czemu korzystanie z jego funkcjonalności jest ułatwione (np. przez zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu).


Pliki cookies podmiotów trzecich

 

Administrator może również wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone), w ramach następujących usług:

Google Adwords – umożliwiają prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,

Google Analytics – pozwalają na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także umożliwiają badanie ruchu oraz zachowań  Użytkowników, a także sporządzanie statystyk,

Google Maps – pozwalają na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika,

YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.

Administrator może wykorzystywać także pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone). Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont Użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Serwisu w przypadku, gdy taka funkcjonalność zostaje udostępniona przez Administratora, a Użytkownik wyrazi na to zgodę. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Użytkownika, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz polityki ochrony prywatności podmiotów, które  najczęściej oraz w najszerszym zakresie mogą przetwarzać nasze dane, znajdą Państwo poniżej:

Polityka prywatności Google

Polityka danych Facebook

Polityka prywatności LinkedIn

 

Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

Ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień urządzenia końcowego. Możliwe jest również wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

W celu zarządzania ustawieniami cookies, proszę wybrać przeglądarkę internetową z listy poniżej  i postępować zgodnie z instrukcjami:

 

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads Preferences.

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Serwisu.
Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdą Państwo stronie internetowej pod adresem: www.youronlinechoices.eu, (np. dotyczące reklamy behawioralnej czy prywatności w sieci).

 

Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności lub przetwarzania plików cookies. Po wejściu na daną stronę internetową lub przed instalacją oprogramowania należy zapoznać się z ich polityką prywatności i plików cookies.

Zmiany Polityki prywatności i plików cookies

 

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies może być aktualizowana lub zmieniana.

 

W przypadku wprowadzenia ważnych zmiany do niniejszej Polityki prywatności i plików cookies, otrzymacie Państwo stosowną wiadomość w postaci okna dialogowego (tzw. pop-up) wyświetlonego w Serwisie, które będzie wyświetlane przez odpowiedni okres czasu przed i po wprowadzeniu ww. ważnych zmian. W każdym czasie możliwe jest zapoznanie się z Polityką plików cookies odwiedzając Serwis i klikając w link: „Polityka prywatności i plików cookies”.

Kontakt i zgłoszenia

Administrator dokłada wszelkich starań, by sposób i metody przetwarzania danych osobowych Użytkowników i plików cookies odbywały się z dochowaniem najwyższych standardów. W tym celu został wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, proszę o niezwłoczny kontakt z Administratorem, przy użyciu poniższych danych teleadresowych:

niskoemisyjni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Gustawa Gizewiusza 2, lok. 2, 12-200 Pisz
adres e-mail: biuro@niskoemisyjni.pl
tel.: +48 511 986 729

W przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zapraszam do kontaktu na ww. dane teleadresowe.